Rekisteriseloste ja Omavalvontasuunnitelma

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE, LAADITTU 29.4.2019.

1. Rekisterin nimi

LaatuJalka- yrityksen asiakastietorekisteri.

2. Rekisterinpitäjä

LaatuJalka

044 972 5048

3. Rekisterin yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Merja Kosonen

044 972 5048

info@laatujalka.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriin kerätään henkilötietoja asiakassuhteiden ylläpitoon, palveluntarjoamisen helpottamiseksi, hoitosuunnitelman laatimiseen sekä laskutusta varten. Henkilötietojen käsittely on tarpeellinen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite sekä puhelinnumero. Asiakkaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot. Jalkahoidon turvallista toteuttamista varten tarpeelliset esitiedot, havainnot, tutkimustulokset, ongelmat tai terveysriskit. Tiedot hoitosuunnitelmasta, hoidon toteutuksesta ja omahoito-ohjeista.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tiedot asiakkaalta itseltään tai hänen lailliselta edustajaltaan. Hoitoa koskevat tiedot syntyvät omassa toiminnassa.

8. Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman asiakkaan lupaa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietojen säilytysaika perustuu laissa tai asetuksessa säädettyihin säilytysaikoihin. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (653/2000).

10. Rekisterin suojaus ja säilytys

Rekisteriin syntyvä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa. Rekisterin ylläpitäjän käyttämän atk-laitteiston tietoturvasta on huolehdittu asianmukaisesti. Rekisteritietojen säilytysosoite: Sammaltie 8 B, 53920 Lappeenranta.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on kirjoitettu. Ota yhteys rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Ota yhteys rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Henkilörekisterissä henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin, jolloin rekisteröidyllä ei ole oikeutta saada rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietojaan.

Asiakkaalla on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

OMAVALVONTASUUNNITELMA, PÄIVITETTY 6.1.2024 (KLIKKAA HIIRELLÄ TEKSTIÄ)